Regulamin pobytu

§ 1 Rezerwacja

 1. Okres pobytu, ilość osób oraz cena określone są w potwierdzeniu rezerwacji składanej osobiście, telefonicznie (tel. 790 701 004) lub mailowo: noclegi.noclegi@gmail.com.
 2. Ustalona cena odnosi się do okresu, na jaki Najemca lub Osoba reprezentująca firmę zadeklarowały pobyt. W sytuacji skrócenia okresu pobytu obowiązują stawki: 25 zł/osobę/dobę za każdy dzień ponad umowę.
 3. W przypadku nieterminowej płatności wynajmujący naliczać będzie odsetki ustawowe za czas opóźnienia w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (art. 481 § 2[1] k.c.).
 4. W przypadku nieterminowej płatności wynajmujący wystosuje do najemcy przedsądowe wezwanie do dobrowolnej zapłaty zadłużenia listem poleconym na adres wskazany w dokumentach rejestrowych firmy. Zryczałtowany koszt każdego wezwania wynosi 25 zł.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu Najemca powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu telefonicznie, osobiście lub e-mailowo.
 6. Wynajmujący ma prawo do poboru kaucji, przedpłaty lub zaliczki, która zostanie rozliczona na zakończenia pobytu i z której Wynajmujący ma prawo dokonać na koniec pobytu potrącenia z należnościami przysługującymi mu względem Najemcy. Wysokość kaucji, przedpłaty lub zaliczki uzależniona jest każdorazowo od długości pobytu oraz ilości osób, które będą zakwaterowane.
 7. W przypadku odwołania przez Najemcę lub Osobę reprezentującą firmę rezerwacji pisemnie lub e-mailowo na trzy dni poprzedzające ustalony dzień rozpoczęcia najmu – kaucja, przedpłata lub zaliczka zwrócona zostanie w całości. Odwołanie rezerwacji w późniejszym terminie skutkuje przepadkiem kaucji, przedpłaty lub zaliczki.
 8. Wynajmowany Lokal rozliczany jest w osobo/miesiącach lub inny uzgodniony sposób.

§ 2 Korzystanie z lokalu

 1. Najemca ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym Lokalu jak i jego wyposażeniem. Przejęcie Lokalu przez Najemcę oznacza jego akceptacje oraz to, że nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu.
 2. Najemca otrzymuje do swej dyspozycji klucz do Lokalu, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka. Wysokość opłaty za wymianę zamka wynosi (zamek patentowy) 100 zł.
 3. Najemca powinien używać lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku. Palenie papierosów oraz spożywanie alkoholu w pokojach, mieszkaniach, łazienkach, kuchniach, klatce schodowej i innym miejscach do tego nie przeznaczonych jest zabronione. Za niedostosowanie się do powyższego zakazu Wynajmujący może obciążyć każdorazowo Najemcę karą w wysokości 150 zł za czyszczenie każdej sztuki materaca oraz pościeli w pokoju z zapachu papierosowego oraz sprzątanie, malowanie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. W godzinach 22.00 do 6.00 w Lokalu należy zachować ciszę.Nocow
 5. Nanie w pokojach osób odwiedzających Najemcę jest zabronione, chyba że Najemca uzgodni tę kwestię z Wynajmującym. Również ewentualne wizyty gości należy wcześniej uzgodnić.
 6. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie i/lub w sposób niewłaściwy Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Lokal w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 7. W przypadku odczytu monitoringu i stwierdzeniu naruszenia regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący może obciążyć każdorazowo Najemcę karą w wysokości 150 zł, a w przypadku interwencji ochrony każdorazowo karą w wysokości 300 zł.

§ 3 Prawa i obowiązki

 1. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Najemcy oraz innych osób wniesione do Lokalu, lub pozostawione w innym, przeznaczonym do tego miejscu np. parkingu.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia lokalu i jego wyposażenia spowodowane jego działaniem lub działaniem osób wprowadzonych przez niego na teren obiektu. Niektóre koszty kształtują się następująco: materac: wymiana – 200 zł, czyszczenie – 100zł; wymiana prześcieradła- 20 zł; wymiana poduszki – 30 zł; wymiana kołdry – 50 zł; łóżko: wymiana –350 zł, naprawa -150zł. Brak klucza-10 zł, wymiana lub brak poszwy-30 zł, wymiana lub brak poszewki -15 zł.
 3. Najemca powinien powiadomić Wynajmującego o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub
  o jej stwierdzeniu.
 4. Wynajmujący ma prawo podczas nieobecności Najemcy wchodzić do wynajętej przez nich kwatery, w przypadku nie wyrażenia zgody, Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia do Lokalu w szczególnych okolicznościach. W przypadku uzasadnionego podejrzenia Wynajmującego, że została uczyniona szkoda, Najemca jest zobowiązany umożliwić wejście do kwatery w celu sprawdzenia sytuacji.
 5. Jeżeli „osoba reprezentująca firmę” jest podwykonawcą najemcy, winien on okazać się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania najemcy wraz z zakresem tego umocowania, w szczególności do zawierania umów i dokonywania rozliczeń wraz z określeniem odpowiedzialności. „Osoba reprezentująca firmę” ponosi solidarną odpowiedzialność z Najemcą za wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy.

§ 4 Zakończenie najmu

 1. Okres najmu kończy się o godzinie 10.00 ostatniego umówionego dnia. Do tego czasu Lokal winien być opróżniony z rzeczy najemcy, wydany, a klucze zwrócone.
 2. Niewykonanie kumulatywnie wszystkich obowiązków określonych w § 4 ust.1 zd.2 oznacza bezumowne dalsze korzystanie przez Najemcę z lokalu, podczas którego Najemca zobowiązany jest do uiszczania opłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, w wysokości 3-krotności czynszu brutto, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji przedłużenia okresu najmu.
 3. W chwili zdania kluczy do Lokalu, Wynajmujący ma prawo oględzin Lokalu i na tej podstawie decyduje o zwrocie kaucji.